شاید بتوان عصر حاضر را یکی از مهمترین دوران های بشر دانست. از آن رو که انسان این عصر شیوهای نوینی در ارتباطات آفرید و برای برقراری پیوند های انسانی راه های تازه ای پیش پای خود نهاد، تا جایی که به پاس این دستاورد بزرگ نام ارتباطات  رابرای این دوران برگزید. امروزه  دیگر کمتر عرصه ای از زندگی انسان ها را می توان یافت که تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به آن راه  نیافته باشد. و راهکاری نوین در آن عرصه ارائه نکرده باشد. به نظر می رسد این تکنولوژی، نه فقط از آن رو که بر دانش استوار است - که دیگر فن آوری های جهان ما نیز بر این اساس استوارند - بلکه به دلیل پویایی منحصر به فرد خود توانسته است تا این حد در عرصه های گوناگون زندگی انسان ها نفوذ کند. از سوی دیگر تمایل همیشه گی انسان ها به گسترش ارتباطات و پیوندها خود موجب شده است تا استقبال از این فن آوری هر روز پیش از گذشته شود.

آنچه گذشت نشان می دهد، برای آنان که می خواهند تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات را به عنوان حرفه ی خود بر گزینند توجه به محوریت دانش و اصل پویایی در این عرصه، ضروری به نظر می رسد. این باور مشترک جمعی از متخصصان IT در داخل و خارج از کشور بود که در سال 1389 خورشیدی گردهم آمدند تا با تکیه بر دانش خود و با استفاده از تجربه ی سال ها کار تیمی در کنار یکدیگر سازمانی نوین را با محوریت دانش و پویش بنا نهند. شرکت <<فن آوران طنین ایرانیان>> با نام تجاری <<طنین تکنولوژی>> به کوشش این عده در مرداد ماه این سال آغاز به کار کرد. همچنین شرکت طنین درآذرماه سال 1389 به عضویت نظام صنفی رایانه ای استان تهران درآمد.

بر این باوریم که گسترش پیوند ها و روابط انسان ها، مهم ترین دستاورد راهی است که فن آوری ارتباطات و اطلاعات پیش رو نهاده  است، و در طنین تکنولوژی قصد داریم تا با استفاده از دانش خود، با پویند گان این راه همگام شده شیوه های نوین ارتباطی را بشناسیم و بیازماییم تا در بزرگراه انسانی، در کنار هم باشیم. و این آغاز راه است .